Lista aktualności Lista aktualności

ochrona żubra w puszczy knyszyńskiej

W czwartek 9 marca na terenie Nadleśnictwa Krynki miała miejsce kolejna inwentaryzacja liczebności stada żubrów bytującego w Puszczy Knyszyńskiej. W spotkaniu tym brali udział pracownicy nadleśnictw, na których obszarze występują żubry, grupa naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z Panią prof. Wandą Olech-Piasecką na czele, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  oraz Białowieskiego Parku Narodowego, dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zaproszone osoby, jako komisja inwentaryzująca nasze stado, doszły do następującego wniosku – na dzień 31.12.2016 roku stan populacji żubrów w Puszczy Knyszyńskiej wynosił : 147 żubrów (70,77) w tym 46 byków, 59 krów oraz  21 sztuk młodzieży (11,10) oraz 21 cieląt (13,8).

Nasze stado charakteryzuje się najlepszą kondycją poszczególnych osobników lecz niestety ich  zmienność genetyczna jest na poziomie najniższym ze stad w Polsce. Z uwagi na ograniczoną pojemność kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej, który może zapewnić odpowiednie warunki bytowania tylko 120 żubrom, konieczne jest rozpoczęcie przemieszczania ich na tereny innych nadleśnictw.

            Dzień później, w Supraślu miała miejsce konferencja podsumowująca wszystkie dotychczasowe programy związane z ochroną żubra w Polsce. Wzięli  w niej udział delegaci ze wszystkich stron Polski, w tym z SGGW w Warszawie, RDOŚ w Białymstoku, RDLP i DGLP (wpisać słowem) oraz przedstawiciele nadleśnictw m.in. Krynki, Żednia, Czarna Białostocka oraz Augustów, które czynnie uczestniczą w procesie ochrony tego gatunku

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe osiągnięcia z zakresu ochrony żubra. Kolejne wystąpienia dotyczyły szkód rolnych i leśnych wyrządzanych przez nasze stado. Ich  wartość rośnie z roku na rok wraz z ilością tych majestatycznych zwierząt.

Najważniejsze  wnioski z konferencji, to :

  1. Żubry w Puszczy Knyszyńskiej są w bardzo dobrej kondycji – wynika to z zakrojonego na szeroką skalę ich dokarmiania przez nadleśnictwa oraz łatwości dostępu do rzepaku rosnącego na uprawach rolnych.
  1. Zakładana na początku ilość osobników żubra (120) obecnie została przekroczona o 27 osobników – konieczne w związku z tym jest podjęcie działań mających na celu obniżenie tej liczby na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Jako że wszystkie dotychczasowe programy ochrony żubra zakładały dyspersję zwierząt w nowe miejsca, istotne będą translokacje wybranych osobników z naszego stada do innych nadleśnictw.
  1. Najważniejsza jest kontynuacja prowadzonych dotychczas działań w celu utrzymania efektu, który został już osiągnięty – poprawa warunków siedliskowych i regularnie odnotowywany przyrost zrealizowany wynoszący ok. 20 cieląt rocznie.

Nowo rozpoczęty program ochrony żubra prowadzą obecnie Lasy Państwowe przy ścisłej współpracy z SGGW w Warszawie oraz Białowieskim Parkiem Narodowym.

Konferencję uświetnił występ członków zespołu „Waltornie Kryńskie", którzy zademonstrowali zyskującą coraz większą popularność umiejętność gry na rogach myśliwskich oraz prezentacja  związanej z tematem ochrony żubra diaporamy autorstwa dr Świątkiewicza.