Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KRYNKI W SPRAWIE NABORU WEWNĘTRZNEGO

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KRYNKI

W SPRAWIE NABORU WEWNĘTRZNEGO NA STANOWISKO

referenta w dziale administracyjno-gospodarczym

(umowa na zastępstwo)

 

W oparciu o wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 września 2022 r. (GK.013.127.2022) oraz Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych i biurze RDLP w Białymstoku (DO.013.7.2022).

 1.  Organizator naboru

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku

16-113 Szudziałowo, Poczopek 6D

Tel. (85) 7229640 email: krynki@bialystok.lasy.gov.pl

 

 1. Określenie stanowiska pracy

referent – umowa na zastępstwo

 

 1.  Adresaci naboru

Rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta.

 

 1. Warunki zatrudnienia
 1.   Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2.   Umowa o pracę na czas określony – w celu zastępowania nieobecnego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 3.    Wynagrodzenie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r z późn. zm.
 4.    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.
 5.    Świadczenia socjalne.

 

 1.  Opis czynności wykonywanych na stanowisku – ogólny zakres zadań:
 1.    Prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem majątku.
 2.    Prowadzenie całości spraw związanych z zakupem energii.
 3.    Prowadzenie całości spraw związanych z transportem i jego ewidencją, gospodarką pojazdowo-paliwową..
 4.   Wystawianie faktur (zgodnie z ustawą o VAT) w zakresie opłat za czynsze, wodę i ścieki.
 5.    Archiwizacja dokumentów związanych z zakresem czynności.
 6.    Współpraca przy sporządzaniu planów finansowo-gospodarczych.

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1.  Wymagania niezbędne
 1.    Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek leśnictwo, administracja, budownictwo  lub pokrewne).
 2.    Doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok.
 3.    Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania MS Office.
 4.    Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz zastosowania właściwych przepisów prawa w zależności od rodzaju sprawy.
 5.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6.    Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.
 7.    Niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 8.    Pożądane cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej analizy i oceny pracy w zespole.

 

 1.  Wymagania dodatkowe
 1.    Umiejętność obsługi SILP, SILPweb i EZD.
 2.    Znajomość specyfiki działalności LP w obszarze zadań przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku.
 1.  Wymagane dokumenty
 1.   CV z podaniem danych kontaktowych, przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2.   List motywacyjny  - opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3.   Kserokopia dokumentów potwierdzających
 •  Kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia szkoły),
 •  Doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy),
 •  Ukończenia kursów szkoleń (zaświadczenia),
 •  Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 1.   Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP – załącznik nr 1.
 2.   Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa, niekaralności i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska  - załącznik nr 2.
 3.   Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3

 

Kandydat zobowiązany jest okazać oryginały przedłożonych dokumentów na prośbę komisji.

 

 1.  Termin i miejsce składanych ofert
 1.  Wymagane dokumenty należy składać
 •    Osobiście – w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Krynki z/s w Poczopku , Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00,
 •     Pocztą tradycyjną – na adres Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku, Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo.

w terminie do dnia 18 lipca  2024 roku do godz. 15:00  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta – umowa na zastępstwo”.

 1.    Dokumenty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa.
 2.    Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane i zostaną trwale usunięte z systemu elektronicznego.

 

 1.   Zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krynki na poniższych zasadach:

 1.    W pierwszym etapie nastąpi weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów pod względem kompletności i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu, ocena formalna i merytoryczna.
 2.    W razie potrzeby zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1.    Po zakończonej rekrutacji dokumenty aplikacyjne odrzucone na każdym z etapów postepowania rekrutacyjnego zostaną trwale zniszczone.
 2.    Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 3.    Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
 4.    Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt w sprawie naboru – specjalista ds. pracowniczych pod nr telefonu 85 7229654.