CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA

Powrót

LASY hcvf

LASY hcvf

21 lipca 2009 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zatwierdził koncepcję lasów HCVF, których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC.

  Nadleśnictwo Krynki przedstawia zasięg lasów HCVF z podziałem na przedstawione poniżej kategorie:

1.     HCVF 1.1. – obszary w granicach rezerwatów przyrody bez zabiegów;

2.     HCVF 1.1.1 -obszary w rezerwatach przyrody z zabiegami ochronnymi

3.     HCVF 1.1.2 –  obszary w parkach krajobrazowych

4.     HCVF 1.2 - ostoje zagrożonych i ginących gatunków

5.     HCVF 3 - obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, z podziałem na:

a)      ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – HCVF 3.1; do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe tj. sosnowe bory bagienne, sosnowo brzozowe lasy bagienne, łęgi; 

b)      ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej –HCVF 3.2; do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, takie jak grądy i świerczyny na torfie. 

6.        HCVF 4.1. lasy wodochronne –– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;

7.        HCVF 4.2. lasy glebochronne –– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Krynki

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conserwation Volue Forests-polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska.

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 16.06.2009 r. do16.29.08.2009 r. II konsultacje od 06.10.2009 r. do 06.11.2009 r.).

3 . Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać w Dziale Gospodarki Leśnej tel. (085) 7229658 lub e-mail: robert.konowal@bialystok.lasy.gov.pl w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach roboczych.