CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA

Powrót

Wykaz planowanych czynności gospodarczych w lasach HCVF.

Wykaz planowanych czynności gospodarczych w lasach HCVF.

Zabiegi gospodarcze w lasach HCVF w 2021 r.

Konsultacje zabiegów w lasach HCVF.

W ramach konsultacji społecznych Nadleśnictwo Krynki przedstawia zestawienie zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach lasów HCVF.
Konsultacje potrwają 30 dni tj. od 11.12.2020 do 11.01.2021r.

Zestawienie zabiegów gospodarczych do pobrania poniżej.

Słownik:

 • CW - czyszczenia wczesne– cięcia pielęgnacyjne wykonywane w uprawach leśnych do około 10 lat. Pierwszymi cięciami pielęgnacyjnymi, które przeprowadza się od momentu powstania uprawy są czyszczenia wczesne. Są one następstwem zabiegów wcześniej wykonywanych w uprawie czy nalocie, znanych pod nazwą pielęgnacji gleby i niszczenia chwastów. Czyszczenia wczesne obejmują cięcia pielęgnacyjne, które wykonuje się w pierwszych latach rozwoju odnowień sztucznych czy naturalnych aż do momentu dojścia do zwarcia.
 • CP - czyszczenia późne –Celem czyszczeń późnych jest doprowadzenie młodnika do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzewającego (tyczkowiny). Są to zabiegi przygotowujące drzewostan do pierwszej trzebieży i od jakości ich wykonania będzie zależał stan przyszłego drzewostanu.
  Zgodnie z zadaniami czyszczeń późnych w okresie młodnika wykonuje się następujące czynności wchodzące w zakres cięć pielęgnacyjnych:
  -usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych,
  -usuwanie, ogławianie lub obrączkowanie zbędnych domieszek pozostałych z okresu czyszczeń wczesnych,
  -przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
  -usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających.

  TW - trzebieże wczesne -  Jest to okres wzmożonego, najintensywniejszego rozwoju drzew w tym maksymalnego nasilenia procesu wydzielania się drzew. W jednogatunkowych drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego okres ten przypada w wieku od 20 do 40 lat. Celem trzebieży wczesnych jest doprowadzenie drzewostanu dojrzewającego do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzałego. Drzewostan powinien wówczas osiągnąć pożądany skład gatunkowy zgodny z celem hodowlanym produkcji, cechować się wysoką jakością i pełnym zadrzewieniem
 •  TP - trzebieże późne – ostatni etap cięć pielęgnacyjnych. Rozpoczyna się je w drzewostanach, które przeszły już fazę najbardziej intensywnego przyrostu na wysokość i w których proces wydzielania się drzew zaczyna stopniowo słabnąć. Z chwilą przejścia do wieku dojrzałości drzewa przekroczyły już okres intensywnego przyrostu na wysokość. 
 • rębnie zupełne- symbol I  Istota rębni zupełnych polega na wycięciu jednym cięciem - tzw. zupełnym - wszystkich drzew drzewostanu dojrzałego, przeznaczonych do usunięcia podczas procesu jego odnowienia. Odsłonięta powierzchnia (zrąb, poręba) jest zazwyczaj odnawiana sztucznie, rzadziej naturalnie w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Czynności związane z pozyskaniem, przygotowaniem gleby i odnowieniem są wyraźnie rozdzielone w czasie - następują na zrębie kolejno po sobie.  
 • rębnie gniazdowe - symbol III - Stosujemy ją do przebudowy drzewostanów jednogatunkowych na wielogatunkowe. Polegają na usuwaniu lub przerzedzaniu drzewostanu  na tzw. gniazdach w celu wprowadzenia gatunków współpanujących i domieszkowych. Po upływie pewnego czasu wykonuje się cięcie uprzątające, czyli usuwające pozostałe wokół gniazd drzewa.

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu. Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

- "Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce. Część II - Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006 r.
- "Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Krynki, tel. 85 722 96 47.