CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA

Powrót

Zasady gospodarowania w lasach HCVF w Nadleśnictwie Krynki

Zasady gospodarowania w lasach HCVF w Nadleśnictwie Krynki

Zasady gospodarowania w tych lasach oparte są na planie urządzania lasu, uwzględniającego zapisy Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

Kategoria HCVF 1.1 -Obszary w granicach rezerwatów przyrody bez zabiegów pow. 204,34 ha.
Kategoria obejmuje lasy w istniejących rezerwatach przyrody, dla których w planach ochrony rezerwatów nie przewiduje się zabiegów ochronnych, lub które takich planów nie posiadają.

Kategoria HCVF 1.1.1- Obszary w rezerwatach z zabiegami ochronnymi pow. 215,17 ha.
Realizacja zabiegów ochronnych wskazanych w planie ochrony (lub zadaniach ochronnych)

Kategoria HCVF 1.1.2- Obszary w granicach parków krajobrazowych pow. 5335,70 ha.
Kategoria HCVF 1.2- Ostoje zagrożonych gatunków pow. 383,16 ha.
W strefach ochrony wokół gniazd orlika krzykliwego zadania wynikające z potrzeb ochronnych wykonywane są w uzgodnieniu z RDOŚ ; strefy ochrony ścisłej - wyłączone z użytkowania.

Kategoria HCVF 2.1- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie pow. 12757,16 ha. W tej kategorii lasów zalicza się lasy stanowiące zwarty kompleks odgrywający znaczącą rolę w krajobrazie, o powierzchni minimalnej 10 tyś. ha. obejmujące obszary NATURA 2000. Jest to teren objęty obszarem NATURA 200 z dyrektywy „Ptasiej'- Puszcza Knyszyńska, oraz dyrektywy „Siedliskowej'- Ostoja Knyszyńska. Kategoria ta nie nakłada szczególnych ograniczeń dla obecnego modelu gospodarki leśnej w Planie Urządzania Lasu. Z uwagi na fakt , pokrywania się z innymi kategoriami HCVF o wyższym rygorze ochronności, przyjmuje się zasady w nich obowiązujące. W przypadku siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występowania gatunków podlegających ochronie prawnej wszelkie zabiegi związane z wycinką drzew, planowane są z wykorzystaniem zapisów „ Poradnika ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000 „ oraz poprzedzone są oceną potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność środowiska leśnego.

Kategoria HCVF 3.1- Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej pow. 80,71 ha. wyłączone z użytkowania

Kategoria HCVF 3.2- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy pow. 191,12 ha. Prowadzenie prac zgodnie z Planem Urządzania Lasu z uwzględnieniem :

- Wytycznych zawartych w poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny W- wa 2004 r.

- Wniosków wynikających z wykonywanej dla każdego planowanego zabiegu hodowlanego oceny potencjalnego wpływu na bioróżnorodność środowiska leśnego.

Kategoria HCVF 4.1- Lasy wodochronne pow. 607,13 ha.

Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z „Zasadami Hodowli Lasu' mającymi na celu czynną ochronę siedlisk, które mają istotny wpływ na retencjonowanie i opóźnianie odpływu wody. W przypadku występowania w lasach wodochronnych innej kategorii lasów HCVF, będą miały zastosowanie zasady dotyczącej tej kategorii.

Kategoria HCVF 4.2- Lasy glebochronne pow. 97,55 ha.

Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z „Zasadami Hodowli Lasu'' mającymi na celu zachowanie szaty roślinnej i utworzenie dolnego piętra i podszytu.

W sytuacji gdy powierzchnia tych lasów pokrywa się z innymi kategoriami HCVF będą miały zastosowanie zasady dotyczącej tej kategorii.