Asset Publisher Asset Publisher

projekty i fundusze

Nadleśnictwo nasze bierze udział w wielu przedsięwzięciach związanych z ochrona przyrody na naszym terenie są to:

1.       „Ochrona ex situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia"w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-229/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 145/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D. Czas realizacji projektu: lata 2010–2013.

W ramach projektu realizujemy:

 • Zakup pasz i przygotowanie siana do zimowego dokarmiania żubrów.
 • Rekultywację łąk na terenach porolnych.
 • Wzbogacanie puli genowej populacji na terenie Puszczy Knyszyńskiej.
 • Minimalizowanie skutków szkód powodowanych przez żubry w Puszczy Knyszyńskiej.

Więcej na ten temat  http://www.projektinsitu.sggw.pl/

2.       Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000.

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Nadleśnictwami Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły, Żednia oraz Krynki we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Ampli Consult – firmą duńską posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze projektów dofinansowywanych ze środków UE, a także FPP Consulting – organizacją zajmującą się ochroną bioróżnorodności.

Więcej na ten temat  http://www.orlikkrzykliwy.pl/

3.       Reintrodukcja formy nadrzewnej sokoła wędrownego w Puszczy Knyszyńskiej.

Przedsięwzięcie realizowane od 2012 r.  przy współpracy z  Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Panem dr. Andrzejem Kruszewiczem – Dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem na rzecz dzikich zwierząt „Sokół" i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Celem jest  przywrócenie naturze dorosłych i samodzielnych osobników formy nadrzewnej sokoła wędrownego na terenie Puszczy Knyszyńskiej.


O projekcie adaptacji nizinnej

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

___________________________________________________________________________________________________

Nazwa projektu:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł