Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Krynki, Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo.

Siedziba Nadleśnictwa mieści się w budynku administracyjno-biurowym Poczopek 6D.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe „-1”, „0” i „+1”. W budynku może przebywać jednocześnie 60 osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Budynek posiada pięć wejść: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”.

Wejście główne „D” do siedziby Nadleśnictwa znajduje się z przodu budynku, od strony parkingu. Wejście usytuowane jest na poziomie 12 schodków przed drzwiami głównymi, prowadzi na poziom „0” do holu.

Sekretariat znajduje się na poziomie +1, gdzie dokunuje się przyjęć interesantów. Interesanci są odprowadzani na miejsce spotkań przez osoby, z którymi byli umówieni.

Wejście „B” znajduje się z tyłu budynku i umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd/pochylnię dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na podjazd znajduje się z przodu, na prawym końcu budynku. Wejście „B” prowadzi na poziom „0”.

Wejście „C” znajduje się z prawej strony budynku i prowadzi bezpośrednio do Sali Konferencyjnej. Wejście również umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Wejście techniczne ”A” znajduje się z tyłu budynku i jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Wejście „E” znajduje się z przodu, na lewym końcu budynku i prowadzi do Posterunku Straży Leśnej położonego na poziomie „-1”.

Przed wejściem „B” i „”C” znajdują się podjazdy dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0". Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po poziomach „-1” i „+1”.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na tych samych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku są toalety przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Przed budynkiem są  wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 722 96 40 lub e-mailowo na adres krynki@bialystok.lasy.gov.pl