Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa w szczególności ustala, wdraża i aktualizuje regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i regulamin pracy. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej oraz doskonalenia gospodarowania zasobami przyrodniczo-leśnymi w nadleśnictwie, kieruje działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania. Dział ten  prowadzi i nadzoruje (w zakresie powierzonym przez Starostę) całokształt spraw związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z obsługą systemu informatycznego Nadleśnictwa oraz całokształt spraw związanych z BHP.

Leśnictwo – kierowane jest przez leśniczego. Leśnictwo wydziela się terytorialnie, zadaniowo i w zakresie majątku dla skutecznego zarządzania leśnymi zasobami i przydzielonym mieniem oraz dla ochrony przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem.  

Jednostka do zadań szczególnych Silvarium - realizuje zadania związane z funkcjonowaniem: „Silvarium’, Galerii na skraju Puszcz oraz Ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków i ssaków „Przytulisko”.

Główny księgowy nadleśnictwa wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa. Kieruje działem finansowo-księgowym. Do obowiązków głównej księgowej nadleśnictwa należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowania zobowiązań, a także opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu kontroli wewnętrznej nadleśnictwa oraz obiegu dokumentów w nadleśnictwie.

Dział finansowo-księgowy realizuje zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych, prowadzi kasę nadleśnictwa, nalicza płace pracowników, analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową.

Sekretarz kieruje działem administracyjno-gospodarczym, odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, działalnością inwestycyjną i remontową, gospodarkę transportową. Pełni funkcję przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z procedur zamówień publicznych.

Dział administracyjno-gospodarczy realizuje zadania wynikające z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa, prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Inżynier nadzoru realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, innowacyjności, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, sprawuje kontrolę w zakresie ustalonym przez nadleśniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej do zadań którego należy zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz realizację innych zadań związanych z ochroną składników mienia nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.