Asset Publisher Asset Publisher

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne: „Bagno Rudaki", „Skrabacinka". Na szczególną uwagę zasługuje Użytek ekologiczny „Skrabacinka"

Walory przyrodnicze świadczą o unikalnym  charakterze tego obiektu. Jest to fragment Puszczy Knyszyńskiej odznaczający się wysokim stopniem naturalności. Szczególną osobliwością jest występowanie serii zespołów torfowiskowych, zwłaszcza świerczyny bagiennej i łęgu świerkowo-olchowego. Trzon szaty roślinnej stanowi seria zbiorowisk torfowiskowych, charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej.