Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie naukowe, estetyczne, historyczno-pamiątkowe oraz wyróżniające się swoistymi cechami krajobrazu. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach  Nadleśnictwa Krynki znajdują się zaewidencjonowane pomniki przyrody:

  • 2 indywidualne pomniki przyrody (2 sosny);
  • 2 grupowe pomniki przyrody:
    - 1 aleja ( 35 lip drobnolistnych);
    - 1 grupa drzew ( 3 klony pospolite, 2 brzozy brodawkowate, 2 lipy drobnolistne).

Ponadto w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa zaewidencjonowano 175 pomników – drzew, z wyjątkiem jedynego pomnika przyrody nieożywionej- głazu narzutowego.

Do jednego z najciekawszych pomników należy trzystuletnia sosna zwyczajna o obwodzie pnia 350 cm.