Asset Publisher Asset Publisher

łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Krynki jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez żubry, łosie, jelenie, , sarny i dziki. Z gatunków łownych szacuje się, że jeleni jest ok. 430 szt., saren 590 szt., a dzików 500 szt., łosi objętych moratorium jest ok. 200 szt.  Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkamy żubra (ok.120 szt.) rysia, wilka , bobra czy też jedną z nielicznych w naszym kraju populację cietrzewia.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w pięciu dzierżawionych obwodach łowieckich, które prowadzą gospodarkę na zasadach określonych w ustawie, roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane.