Położenie

Nadleśnictwo Krynki jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego. Swym zasięgiem obejmuje dwie Gminy: Szudziałowo i Krynki.

Historia

Nadleśnictwo Krynki istnieje od 1927 roku. Z tym, że w latach 1972-1991 w wyniku kolejnej reorganizacji okresowo włączone było do Nadleśnictwa Waliły. Południowo- zachodnia część tego terenu to lasy olbrzymiego kompleksu Puszczy Knyszyńskiej, natomiast pozostała, a w szczególności wschodnia, stanowi pas nadgraniczny, gdzie znaczne powierzchnie zajmują powojenne zalesienia porolne. Według podziału fizyko-geograficznego J. Kondrackiego teren ten należy do podprowincji Wysoczyzny Podlasko- Białoruskiej i wschodniej części makroregionu zwanego Niziną Północno – Podlaską. Obecnie Nadleśnictwo gospodaruje na obszarze 14833,4999 ha. Administracyjnie nasze lasy położone są na trenie gmin Krynki i Szudziałowo. Część puszczańską obejmuje utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, pozostała zaś znalazła się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Sokólskich. W nadleśnictwie istnieją dwa rezerwaty przyrody: „Góra Pieszczana” -chroniący naturalne drzewostany sosnowo – świerkowe oraz „Nietupa” – będący ochroną ostoi bobra.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.